70 Luzińska Wodna Drużyna Harcerska

Chorągiew Gdańska ZHP
Hufiec Wejherowo

Logo ZHP

Logo ZHP

To znak graficzny reprezentujący w sposób symboliczny naszą organizację. Złożony ze stylizowanych liter ZHP i lilijki. Logo Związku Harcerstwa Polskiego, umieszczone na stronach internetowych jednostek ZHP, naszych publikacjach, tablicach informacyjnych, bannerach, a także na mundurach harcerek i harcerzy - pełni funkcję identyfikacyjną i promuje nasz związek.
Źródło: www.zhp.pl